Belasting advies

Investeren en belastingvoordelen Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken?

 

Financiële lease
Er zijn twee hoofdvormen van autoleasing. De eerste is financiële lease. In feite is dat een vorm van kredietverlening. De auto staat op naam van de leasenemer (de lessee, in vaktermen). Dat ben jij als ondernemer of werkgever. De auto staat bij de leasenemer op de balans. De leasemaatschappij (vakterm: lessor, kan bijvoorbeeld ook een dealer zijn) schiet de kosten voor het autogebruik voor en ontvangt maandelijkse terugbetalingen met rente op die lening.

  • Afschrijven
  • Investeringsaftrek
  • Renteaftrek
  • BTW teruggaaf

Andere leasevormen

Bij operationele lease, shortlease en huur bent u geen economisch eigenaar van de auto. U kunt dus met deze lease constructies niet profiteren van de fiscale voordelen!

Wat is afschrijven?

Bij aanschaf van een auto in de onderneming dient de auto voor de aanschafprijs op de balans opgenomen te worden. Deze aanschafprijs is normaliter exclusief BTW omdat deze BTW teruggevraagd kan worden. Dit geldt ook voor de BPM op een bestelauto, aangezien ondernemers daarvan vrijgesteld zijn.

De investeringsaftrek is een extra aftrekpost en wordt daarom niet in mindering gebracht op deze aanschafprijs. Vervolgens moet een inschatting worden gemaakt van de vermoedelijke gebruiksduur en de restwaarde. De gebruiksduur zal sterk afhangen van het soort onderneming en de vraag hoe intensief de auto wordt gebruikt. Voor bijvoorbeeld een koeriersbedrijf zal dat anders liggen dan voor een ‘doorsnee ondernemer’. Het verschil tussen de aanschafprijs en de restwaarde wordt vervolgens in gelijke delen verdeeld over de gebruiksduur. Het versnellen van de afschrijving door op basis van een vast percentage van de boekwaarde af te schrijven is slechts in uitzonderingssituaties toegestaan. Wel bestaan er afwijkende afschrijvingsstelsels voor bepaalde bedrijfsmiddelen of groepen ondernemers (met name milieu-investeringen en investeringen door starters).

Naast bovenstaande systematiek geldt er ook een jaarlijkse bovengrens: Onder andere voor personen- en bestelauto’s geldt een maximale afschrijving per jaar van 20% van de aanschafwaarde. In de praktijk blijkt echter dat met name door de in te schatten restwaarde niet snel wordt aangelopen tegen deze beperking in de afschrijving. Dat kan echter anders komen te liggen bij hoge kilometrages en lage restwaarden. Het nadeel van deze afschrijvingsbeperking is dan dat de afschrijving pas in een later jaar afgetrokken mag worden.

De afschrijving is door bovengenoemd systeem in alle jaren even hoog. Omdat dit niet altijd ook de bedrijfseconomische realiteit weergeeft, maken sommige bedrijven verschil tussen hun bedrijfseconomische afschrijving (afnemend percentage) en fiscale afschrijving (vast percentage).
De afschrijving komt in aftrek op het belastbare resultaat van de onderneming. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap wordt belast met inkomstenbelasting, oplopend tot 52%. B.V.’s en N.V.’s worden belast met vennootschapsbelasting, oplopend tot 25%.

Voorbeeld
In 2016 wordt een bestelauto gekocht met een aanschafwaarde van € 24.000 exclusief BPM en BTW. De restwaarde wordt geschat op € 8.000 na afloop van de gebruiksduur van 4 jaar. De afschrijving per jaar bedraagt dan:

Voorbeeld
Aanschafprijs:  € 24.000
Restwaarde:  € 8.000
Totale Afschrijving:  € 16.000
Afschrijving per jaar: € 4.000

In bovenstaand voorbeeld is er geen beperking van de afschrijvingsmaximering van 20% van de aanschafwaarde. Dat kan echter wèl het geval zijn bij een kortere looptijd of een lagere restwaarde, bijvoorbeeld ten gevolge van een groter jaarlijks kilometrage.
Fiscaal voordeel voor eenmanszaak, V.O.F., maatschap en C.V bij belastingtarief van 52%:
U mag dus € 4.000,- van de winst afhalen, op basis van het 52% belastingtarief:
Netto belastingbesparing van € 4.000 x 52% = € 2.080,-
Wat is investeringsaftrek?
De investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. Er zijn 3 soorten investeringsaftrek mogelijk:

  • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • de energie-investeringsaftrek (EIA)
  • de millieu-investeringsaftrek (MIA)

Wanneer kunt u investeringsaftrek (KIA) toepassen?
U hebt recht op investeringsaftrek als u in 2016 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen welke in aanmerking komen voor investeringsafrek. De volgende bedrijfsmiddelen voor de automotive komen in aanmerking:

  • Voor alle nieuwe of gebruikte auto’s met grijs kenteken (bestelwagens)
  • Personenauto’s hoofdzakelijk bestemd voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s en auto’s van koeriersdiensten)

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016 (KIA)
De KIA is een regeling die voorziet in een extra aftrekpost voor ondernemers die investeren in een nieuwe of gebruikte bestelauto of personenauto welke hoofdzakelijk bestemd is voor het beroepsvervoer. De KIA wordt vastgesteld in het jaar waarin de investeringsverplichting wordt aangegaan. Dat is het jaar waarin de order wordt getekend. De KIA kan vervolgens worden afgetrokken in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van het jaar waarin de auto in gebruik wordt genomen, of in de aangifte van het jaar van aanbetalen als dat eerder zou zijn.
De hoogte van de aftrek is maximaal 28% en afhankelijk van de totale investeringen in het kalenderjaar.

Investeringen in 2016

Meer dan Niet meer dan Investeringsaftrek
€ 2.300 0%
€ 2.301 € 56.024 28% van het investeringsbedrag
€ 56.024 € 103.748 € 15.687
€ 103.748 € 311.242 € 15.687 verminderd met 7,56% van het gedeelte dat de €103.748 te boven gaat
€ 311,243 0

Voorbeeld bestelauto
Als ondernemer koopt u een nieuwe of gebruikte bestelauto. Omdat u een ondernemer bent die belaste prestaties voor de BTW verricht (u brengt BTW in rekening bij uw klanten) mag u de BTW op de auto in mindering brengen. Omdat u een ondernemer bent die een bestelauto koopt en de auto tenminste 10% zakelijk gebruikt, hoeft u ook geen BPM te betalen.

Investeringen in 2016

Bestelauto € 24.000
BPM € 8.456
21% BTW € 5.040
Totaalprijs € 37.496

Voor de BPM geldt een vrijstelling en de BTW kunt u terugvragen. De kostprijs van de auto bedraagt € 24.000. Wanneer u in totaal in 2016 minder dan € 56.024 investeert heeft u recht op 28% investeringsaftrek. U krijgt voor bovengenoemde bestelauto een korting op uw winst van € 24.000 x 28% = € 6.720. U winst wordt dus verlaagd met € 6.720. Afhankelijk van uw belastingpercentage betaalt u dan (€ 6.720 x 52%) € 3.494 minder aan inkomstenbelasting.
Netto belastingbesparing van € 6.720 x 52% = € 3.494,-
Renteaftrek
Renteaftrek of rente op geldlening is fiscaal aftrekbaar mits het een zakelijke lening betreft. Op basis van een Financial Lease overeenkomst (=zakelijk) kunt u de betaalde rente van de winst af trekken.
Met behulp van een amortisatieschema (aflossing en rente schema) kunt u exact jaarlijks de totaal betaalde rente fiscaal aftrekken. Uw Financial Lease termijn is een vast termijn (wijzigt dus niet) waarbij op basis van annuïteiten wordt afgelost. Hoe langer de looptijd des te meer u gaat aflossen.
Voorbeeld bestelauto
Op basis van dezelfde bedrijfsauto in eerdere voorbeelden bedraagt de totale rente over het eerste jaar € 1.679,13

Netto belastingbesparing van € 1.679,13 x 52% = € 873,-

Maand Hoofdsom Termijn Aflossing Rente
1 € 24.000,00 € 436,86 € 286,86 € 150,00
2 € 23.713,14 € 436,86 € 288,66 € 148,20
3 € 23.424,48 € 436,86 € 290,46 € 146,40
4 € 23.134,02 € 436,86 € 292,28 € 144,58
5 € 22.841,74 € 436,86 € 294,10 € 142,76
6 € 22.547,64 € 436,86 € 295,94 € 140,92
7 € 22.251,70 € 436,86 € 297,79 € 139,07
8 € 21.953,91 € 436,86 € 299,65 € 137,21
9 € 21.654,26 € 436,86 € 301,52 € 135,34
10 € 21.352,74 € 436,86 € 303,41 € 133,45
11 € 21.049,33 € 436,86 € 305,30 € 131,56
12 € 20.744,02 € 436,86 € 307,21 € 129,65
Totaal € 1.679,13

Totaal netto belastingbesparing
Op basis van bovengenoemd voorbeeld van een bestelauto t.w.v. € 24.000 excl. BTW/BPM, looptijd 48 maanden en een restwaarde van € 8.000,- is de totale netto belastingbesparing voor 2016:

Besparing afschrijving: € 2.080
Besparing investeringsaftrek: € 3.494
Besparing rente-aftrek: € 873
Totale besparing € 6.447